Algemene Voorwaarden

Artsen van morgen B.V., handelend onder de naam Artsen van morgen, gevestigd aan de Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT te Amstelveen en statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 87504367;

 1. Algemene voorwaarden Artsen van morgen B.V.


  Definities


  1. Artsen van morgen B.V. : Artsen van morgen B.V. .

  2. Opdrachtgever: Degene met wie Artsen van morgen B.V. een overeenkomst is aangegaan.

  3. Partijen: Artsen van morgen B.V. en Opdrachtgever samen.


  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten
  door of namens Artsen van morgen B.V. .

  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  overeengekomen.


  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.


  Prijzen

  1. Alle prijzen die Artsen van morgen B.V. hanteert zijn in euro's, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

  2. Alle prijzen die Artsen van morgen B.V. hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Artsen van morgen B.V. te allen tijde wijzigen.

  3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Artsen van morgen B.V. vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

  4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Artsen van morgen B.V. , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  5. Indien partijen voor een dienstverlening door Artsen van morgen B.V. een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

  6. Artsen van morgen B.V. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

  7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Artsen van morgen B.V. Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

  8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft Opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

  9. Artsen van morgen B.V. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

  10.Voorafgaand aan de ingang ervan zal Artsen van morgen B.V. prijsaanpassingen meedelen aan Opdrachtgever(s).


  Betalingen en Betalingstermijn

  1. Opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan, tenzij anders is overeengekomen.


  2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien Opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Artsen van morgen B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

  3. Artsen van morgen B.V. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


  Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Artsen van morgen B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor
  handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

  2. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Artsen van morgen B.V. .

  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  4. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag Artsen van morgen B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Artsen van morgen B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Artsen van morgen B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Artsen van morgen B.V. tet betalen.


  Opschortingsrecht

  Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.  Verrekening

  Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan Artsen van morgen B.V. te verrekenen met een vordering op Artsen van morgen B.V. .  Verzekering

  1. Opdrachtgever verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade
  evenals diefstal:
  -  Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  -  Zaken van Artsen van morgen B.V. die bij Opdrachtgever aanwezig zijn
  -  Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

  2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Artsen van morgen B.V. de polis van zijn verzekeringen ter inzage.


  Garantie

  Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Artsen van morgen B.V. enkel een inspanningsverplichting en
  dus geen resultaatverplichting.


  Uitvoering van de overeenkomst

  1. Artsen van morgen B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.


  2. Artsen van morgen B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.

  4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat Artsen van morgen B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

  5. Indien Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Artsen van morgen B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van Opdrachtgever.


  Informatieverstrekking door Opdrachtgever

  1. Opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste
  vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Artsen van morgen B.V. .

  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

  3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Artsen van morgen B.V. de betreffende bescheiden.

  4. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Artsen van morgen B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Opdrachtgever.


  Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

  1. De overeenkomst tussen Artsen van morgen B.V. en Opdrachtgever betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van tenminste 9 maanden,
  oplopend tot 1 jaar.

  2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst beëindigd en kan er een nieuwe overeenkomst worden aangegaan.

  3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nooit een fatale
  termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever Artsen
  van morgen B.V. schriftelijk in gebreke stellen.  Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

  1. Opdrachtgever kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na afloop van de overeenkomst opzeggen.


  2. Na afloop van de minimum looptijd kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.


  Intellectueel eigendom

  1. Artsen van morgen B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.)
  op alle onderwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  2. Opdrachtgever mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestelling van Artsen van morgen B.V. (laten) kopiëren, aan derden tonen
  en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.  Geheimhouding

  1. Opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Artsen van morgen B.V. ontvangt geheim.


  2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Artsen van morgen B.V. waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
  verspreiding ervan Artsen van morgen B.V. schade kan berokkenen.


  3. Opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

  4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  -  Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van Opdrachtgever
  -  Die door Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

  5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.


  Boetebeding

  1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. De boete bedraagt € 5.000,00.


  2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.


  3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.


  4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Artsen van morgen B.V. waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.


  Vrijwaring

  Opdrachtgever vrijwaart Artsen van morgen B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Artsen van morgen B.V. geleverde diensten.


  Klachten

  1. Opdrachtgever dient een door Artsen van morgen B.V. verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.


  2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient Opdrachtgever Artsen van morgen B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.


  3. Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Artsen van morgen B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.


  4. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.


  5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Artsen van morgen B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten danzijn overeengekomen.


  Ingebrekestelling

  1. Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Artsen van morgen B.V. .


  2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Artsen van morgen B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


  Hoofdelijke aansprakelijkheid

  Als Artsen van morgen B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Artsen van morgen B.V. verschuldigd zijn.


  Aansprakelijkheid Artsen van morgen B.V.

  1. Artsen van morgen B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


  2. Indien Artsen van morgen B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.


  3. Artsen van morgen B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.


  4. Indien Artsen van morgen B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


  5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


  Vervaltermijn

  Elk recht van Opdrachtgever op schadevergoeding van Artsen van morgen B.V. vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


  Recht op ontbinding

  1. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Artsen van morgen B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen,
  tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.


  2. Is de nakoming van verplichtingen door Artsen van morgen B.V. , niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Artsen van morgen B.V. in verzuim is.


  3. Artsen van morgen B.V. heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig, of niet tijdig nakomt, dan wel indien Artsen van morgen B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


  Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Artsen van morgen B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van Opdrachtgever, niet aan Artsen van morgen B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Artsen van morgen B.V. , onafhankelijke situatie, waaronder de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Artsen van morgen B.V. kan worden verlangd.


  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituaties worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.


  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Artsen van morgen B.V. 1 of meer verplichtingen naar Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Artsen van morgen B.V. er weer aan kan voldoen.


  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.


  5. Artsen van morgen B.V. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


  Wijziging van de overeenkomst

  Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in goed onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


  Wijziging algemene voorwaarden

  1. Artsen van morgen B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Artsen van morgen B.V. zoveel mogelijk vooraf bij Opdrachtgever aankondigen.


  Overgang van rechten

  1. Rechten van Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Artsen van morgen B.V.


  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederen-rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, BW.


  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.


  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Artsen van morgen B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Artsen van morgen B.V. is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  © 2022 Artsen van morgen B.V.